Home > Exhibitions > Collection > KAMODA Shoji > Colored jar with wave pattern

Colored jar with wave pattern

KAMODA Shoji (1933〜1983)