Home > Exhibitions > Collection > KAMODA Shoji > Square bowl, silver glaze

Square bowl, silver glaze

KAMODA Shoji (1933〜1983)